Visos pastatų priežiūros paslaugos

TEISINĖ INFORMACIJA

 1. Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas. Plačiau.
 2. Šilumos ūkio įstatymas. Plačiau.
 3. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Plačiau.
 4. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą). Plačiau.
 5. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai. Plačiau.
 6. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas. Plačiau.
 7. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika. Plačiau
 8. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Plačiau.
 9. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas. Plačiau.
 10. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašas. Plačiau.
 11. Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika. Plačiau
 12. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas. Plačiau.
 13. UAB “Paskirtis” balsų skaičiavimo komisija vykdant balsavimą raštu. Plačiau
 14. Tvarkos ir švaros Šiaulių mieste taisyklės. Plačiau
 15. Triukšmo prevencijos Šiaulių miesto viešose vietose taisyklės. Plačiau
 16. Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklės. Plačiau
 17. Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklės. Plačiau

 

 UAB „Paskirtis“ jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle.

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.