Visos pastatų priežiūros paslaugos

Mažoji renovacija

Kas tai yra mažoji renovacija?
– Tai tokie daugiabučių namų remonto darbai, kurie padeda didinti energijos vartojimo efektyvumą investuojant į energijos efektyvumo didinimo priemones.
– Aplinkos ministerija per BETA skiria 30% subsidiją tik daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui įgyvendinus vieną iš 3 privalomų priemonių (priemonės nurodytos žemiau).
– VIPA teikia iki 80 proc. kiekvieno Projekto investicijų vertės paskolą su sąlyga kad 0,8 Eur paskolos sumos turi sutaupyti ne mažiau kaip 1 kWh energijos.
(Pavyzdys: Projekto vertė yra 60.000 Eur (su PVM). Įgyvendinus Projektą energetiniai sutaupymai per metus sudaro 23.000 kWh. Tokiam Projektui maksimali paskolos suma lygi 18.400 Eur (23.000 kWh x 0,8 Eur)).

Kodėl atsirado toks produktas? 
– Kai kuriuose regionuose nekilnojamo turto vertė labai žema lyginant su planuojama investicija;
– Investicijos reikalingos pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai;
– Situacijos, kai nėra galimybės įgyvendinti didžiosios renovacijos projektus.
Žemiau pateikiama platesnė informacija apie BETA subsidijos ir VIPA paskolos sąlygas.

 


2019 metų lapkričio 21 d. Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai. BETA priima paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Į paramą gali pretenduoti daugiabučio namo savininkai kurių namas pastatytas pagal iki 1993 m. galiojusius statybos techninius normatyvus.

Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Pagal šį kvietimą planuojantiems diegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. valstybės parama (subsidija). Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Elevatorinių šilumos punktų keitimas į naują automatizuotą šilumos punktą (įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšo vandens stovų įrengimas)
  (Pastaba: UAB “Paskirtis” administruojamuose daugiabučiuose namuose elevatorinių šilumos punktų nėra);
 2. Senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimas ir balansavimas;
 3. Atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimas.

Tik įgyvendinus vieną iš šių trijų privalomų priemonių, galima atnaujinti papildomai:

 • šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas
 • individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas
 • karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas.

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2019 m. liepos 31 dienos arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma (5 mln. eurų).

BETA mažosios renovacijos pristatymas (pranešimas)

Išsamesnė informacija www.Betalt.lt


UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) kartu su valstybės kapitalo „Ignitis“ grupei priklausančia energijos skirstymo bendrove „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) yra įsteigusi komanditinę ūkinę bendriją „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ (EEFP), kurios pagrindinis tikslas – Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomų energijos vartojimo efektyvumą didinančių projektų ir priemonių, kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas, įgyvendinimas.

Nuo 2019 m. lapkričio 6 d. bendrojo naudojimo objektų administratoriams iš EEFP teikiamos ilgalaikės paskolos, skirtos mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui.

Su paskolų bendrojo naudojimo objektų administratoriams, skirtų mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui, suteikimo tvarkos aprašu bei reikalavimais pareiškėjams galite susipažinti paspaudę ant šios nuorodos.

Pagrindinės paskolos suteikimo sąlygos:

 • Projekto įgyvendinimui pritarė ne mažiau kaip 55% visų butų ir kitų patalpų savininkų.
 • EEFP lėšomis finansuojami tik atnaujinimo (remonto) darbai / priemonės, kurie yra įtraukti į ilgalaikį atnaujinimo planą, patvirtintą butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu.
 • Paskola suteikiama bendro naudojimo administratoriui (kaip juridiniam asmeniui). Jis ją administruoja ir apskaito savo balanse.
 • EEFP paskolos lėšomis nėra finansuojamas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
 • Pareiškėjui suteikiamos paskolos suma negali viršyti 80 proc. kiekvieno Projekto investicijų vertės ir 0,8 Eur paskolos sumos turi sutaupyti ne mažiau kaip 1 kWh energijos.
  (Pavyzdys: Projekto vertė yra 60.000 Eur (su PVM). Įgyvendinus Projektą energetiniai sutaupymai per metus sudaro 23.000 kWh. Tokiam Projektui maksimali paskolos suma lygi 18.400 Eur (23.000 kWh x 0,8 Eur)).
 • Paskolos terminas nuo 2 iki 10 metų (įskaitant paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpį).
 • Paskolos grąžinimas gali būti atidėtas 12 mėnesių laikotarpiui.
 • Paskolos palūkanos susideda iš kintamos palūkanų dalies (6 mėn. EURIBOR) ir paskolai taikomos palūkanų maržos nuo 4,5%. Paskolos palūkanų marža nustatoma kiekvienam pareiškėjui individualiai.
 • Gali būti teikiama viena paskola visų paraiškoje nurodytų projektų įgyvendinimui.
 • Paskolos sudarymo mokestis – 0,4 proc. nuo paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 200 Eur (du šimtai eurų).

VIPA mažosios renovacijos pristatymas (pranešimas)

Išsamesnė informacija www.VIPA.lt