Visos pastatų priežiūros paslaugos

RENOVACIJA

Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

 

Pastato atnaujinimas (modernizavimas) – statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės. 

Atnaujinimo (modernizavimo) programos tikslas – sumažinti šiluminės energijos (kuro) sąnaudas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus.

Finansavimo šaltinis – Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis iš Europos regioninės plėtros fondo.

ES daugiabučių namų atnaujinimas

 

Pagrindinė nauda dėl kurių siūloma atnaujinti būstą:

 • Padidėja turto vertė iki 30 %;
 • Mažiau suvartojama šilumos energijos. Modernizavus daugiabutį namą sutaupoma daugiau nei 50% šilumos energijos. Jei anksčiau šaltuoju metų laikotarpiu sumokėdavote vidutiniškai 100 EUR, tai po renovacijos šilumos sąskaitos sieks vidutiniškai 50 EUR.
 • Pastato eksplotavimo laikas pratęsiamas 30-ia metų.
 • Pagerėja gyvenimo kokybė (temperatūros vidurkis bute pakils nuo +18C iki +21C) – atliktų tyrimų duomenimis žmonės gyvenantys renovuotame ar naujame būste jaučiasi kur kas geriau;
 • Pagerėja namo estetinis vaizdas – į jaukius namus malonu grįžti ir juose priimti svečius.

 

Šiuo metu būsto savininkai gali įgyvendinti namo atnaujinimo projektą pagal Vyriausybės patvirtintą programą.

 

Atnaujinimas daugiabučių namų administratorių ar bendrijų pirmininkų iniciatyva:
Pagal šį modelį, daugiabučių namų atnaujinimas įgyvendinamas gyventojų iniciatyva per bendrijos pirmininką, daugiabučio namo administratorių ar daugiabutį administruojančią įmonę. Čia svarbi gyventojų iniciatyva ir sutikimas dalyvauti programoje. Daugiabučio namo butų savininkai programoje gali dalyvauti savo lėšomis arba kreiptis kredito į finansinę instituciją.

 

Pirminės sąlygos norint dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

 • Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal statybos leidimus, išduotus iki 1993 metų (imtinai).
 • Ne mažiau kaip 51 proc. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pasisako už renovaciją.
 • Investiciniame plane numatyta pasiekti ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę ir ankstesnes skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 % (pagal renovuotų namų pvz.: 50 – 80%).

 

Valstybės teikiama parama:

 • 100 proc. projekto ar jo dalies parengimui, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą;
 • 100 proc. projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas;
 • 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti));
 • 10 procentų papildomą valstybės paramą (nuo toliau minimų priemonių įgyvendinimo kainos), kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti));
 • 100 proc. nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas;
 • Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kurio metinių palūkanų dalis, viršijanti 3 procentus, penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo dienos yra apmokama (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)).

 

Energetinį efektyvumą didinančios priemonės už kurias teikiama Valstybės parama:

 • Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):
 1. šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas
 2. šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas
 3. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas
 4. energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas
 • Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas
 • Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje
 • Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą
 • Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą
 • Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)
 • Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
 • Rūsio perdangos šiltinimas
 • Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams
 • Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)

 

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

 • Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas
 • Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, nurodytomis pirmajame šios lentelės skyriuje, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas
 • Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas)

 

Atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo žingsniai ir dalyviai:

UAB „Paskirtis“ teikiamų paslaugų, susijusių su daugiabučio pastato atnaujinimu, aprašymas:

1. Parengia ir suderina techninius dokumentus:

 • organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą kuriame pristatomas atliktas Energinis auditas ir Investicinis projektas;
 • skelbia konkursą Techninei užduočiai, bei Techniniam projektui parengti;
 • organizuoja rangos darbų konkursus.
 1. Suderina ir pasirašo su legvatinio kredito davėju kredito sutartis.
 2. Atlieka namo modernizavimo procesų valdymą ir monitoringą:
 • vykdo atliekamų darbų terminų priežiūrą;
 • atlieka rangos darbų sutarties vykdymo kontrolę;
 • pasirašo priėmimo-perdavimo aktus su rangovais;
 • teikia ir suderina reikiamą dokumentaciją ir ataskaitas su VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.
 1. Konsultuoja renovuojamojo namo gyventojus (sutarties galiojimo metu):
 • renovacijos organizavimo klausimais;
 • teikia metodinius patarimus ir medžiagą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimams renovacijos klausimais.
 • teikiant ataskaitas VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“;
 • šilumos energijos taupymo klausimais;
 • juridiniais būsto renovacijos klausimais.

 

Išsamesnę informaciją galite rasti paspaudę šią internetinę nuorodą:

www.betalt.lt