Renovacijos naujiena – valstybės parama senų daugiabučių šilumos punktams modernizuoti

2019 metų lapkričio 21 d. Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai. Į 30% paramą gali pretenduoti daugiabučio namo savininkai kurių namas pastatytas pagal iki 1993 m. galiojusius statybos techninius normatyvus. BETA teikia paramą tik daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. Elevatorinių šilumos punktų keitimas į naują automatizuotą šilumos punktą (įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšo vandens stovų įrengimas)
    (Pastaba: UAB “Paskirtis” administruojamuose daugiabučiuose namuose elevatorinių šilumos punktų nėra);
  2. Senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimas ir balansavimas;
  3. Atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimas.

Tik įgyvendinus vieną iš šių trijų privalomų premonių, galima atnaujinti papildomai:

  • šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas
  • individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas
  • karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas.

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2019 m. liepos 31 dienos arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma (5 mln. eurų).

VIPA gali suteikti iki 80 proc. kiekvieno Projekto investicijų vertės paskolą su sąlyga kad 0,8 Eur paskolos sumos turi sutaupyti ne mažiau kaip 1 kWh energijos.
(Pavyzdys: Projekto vertė yra 60.000 Eur (su PVM). Įgyvendinus Projektą energetiniai sutaupymai per metus sudaro 23.000 kWh. Tokiam Projektui maksimali paskolos suma lygi 18.400 Eur (23.000 kWh x 0,8 Eur)).

Plačiau apie BETA subsidijos ir VIPA paskolos sąlygas skaitykite mūsų Renovacijos puslapyje.