Dėl kaupimo lėšų įstatymo pakeitimo

LR Vyriausybė 2015 m. lapkričio 11 d. priėmė nutarimą Nr. 1159 kuriuo numatyta kad pastatytų naujų, rekonstruotų ir atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams jų sprendimu 5 metus nuo statybos užbaigimo taikomas 50 procentų mažesnis nustatytas minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas.

Tiesioginė nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1093796